Santini-rapportenTydligt samband mellan utbrändhet och mobiltelefoni

Text ur LJUSGLIMTEN nr 1, 2002 
Omredigerad för internet av Thorleif Sand i maj 2005. Rev 05-05-20

© Ljusglimten & Elöverkänsligas Riksförbund 2002 - 2005
Originaltexten = Santini.html. Hämta detta dokument i Pdf-format (684 kB).


Tydligt samband mellan utbrändhet och mobiltelefoni

Ju närmare en sändarantenn för mobiltelefoni man bor, desto större är risken att drabbas av utbrändhetssymtom som onormal trötthet, sömnsvårigheter, irritation, depressionstendens, minnesstörningar med mera.

Det fann professor Roger Santini, Lyon, i en studie gjord på 530 personer i Frankrike. Tyvärr har han inte kunnat följa upp dessa intressanta samband med någon utvidgad forskning. Enligt uppgift har det statliga forskningsinstitut där han är anställd gett honom direktiv att syssla med annat. Han har inte heller kunnat sprida sin rapport eller kommunicera kring den.


Illustration 1
Sambandet mellan avstånd till basstation och sjukdomssymtom är mycket tydligt i professor Santinis studie.
Här är tre av symtomen åskådliggjorda i diagramform:
Onormal trötthet, huvudvärk och sömnsvårigheter. (Redaktionens egen illustration)Citerad i fransk medicinsk press

Professor Santinis sensationella forskningsrön publicerades i form av en kort summering i den franska medicinska tidskriften La Presse Medicale, 10 september, 2001.

Efter detta har Roger Santini inte kunnat presentera hela sin studie eller fortsätta sin forskning. Enligt uppgift till Ljusglimten, har professor Santinis arbetsplats, ett statligt forskningsinstitut, kontaktats av en stor mobiltelefonindustri ”med nära anknytning till franska staten". En tid senare avbröt Roger Santini sitt arbete att undersöka eventuella samband mellan mikrovågsstrålning från basstationer och ohälsa.

Kontrollgrupp

Santinis rapport visar att ju närmare man bor en basstation, desto större är risken att man får något eller flera av de sjukdomssymtom som brukar definieras som utbrändhetssymtom.
Santini jämförde med en kontrollgrupp, personer boende 300 meter eller längre bort från en basstation, och fann att åtskilliga symtom var oftare förekommande nära mikrovågssändare.

Studiens kontrollgrupp var inte fri från symtom, men symtomen var betydligt mindre ofta förekommande.
Tre hundra (300) meter som en bortre gräns för tänkbar påverkan, kan förstås tyckas vara väl lite med tank på att många människor i dag rapporterar om ohälsoproblem flera kilometer från sändarantenner.

En utökad studie med boende längre från sändare, skulle naturligtvis vara intressant, men för professor Santini blev det i vilket fall omöjligt att fortsätta undersökningarna.
Såvitt Ljusglimtens redaktion känner till, förekommer det inte någonstans liknande forskning i dag.

Onormal trötthet

Professor Santini hade delat ut enkätfrågor till 530 boende i tätort i Frankrike. För varje deltagare angavs avstånd till sändarantennen och hur lång tid de vistades i sin bostad.
För varje symtom fick deltagarna ange om de upplevde dem ofta, mycket ofta, ibland eller aldrig.

Av tabellen (Illustration 2) kan man då se, att samtliga 16 sytom är vanligare förekommande nära sändarantenn än längre ifrån. Av dem som bodde mycket nära (inom 10 meter) uppgav 72 procent att de mycket ofta kände onormal trötthet.
I gruppen 300 meter eller mer från sändare, uppgav 27,2 procent dessa symtom.


Ökad risk

På samma sätt kan man i tabellen över symtom utläsa att ju närmre man bor sändarantennen, desto vanligare är det med sömnstörningar, huvudvärk, irritation, depressiv tendens, allmän obehagskänsla, minnesförlust, hudproblem, syn-och hörselrubbningar, yrsel samt hjärt- och kärlproblem.

Vissa symtom är något vanligare förekommande på lite längre avstånd från mikrovågskällan, vilket möjligen kan förklaras med att exponeringen inte avtar exakt med avståndet. Studien har in te heller tagit hänsyn till den totala strålningsmängden, eftersom inga mätningar gjordes. Utgångspunkten är endast avståndet till närmsta basstation. Studien gör heller inte anspråk på att vara vetenskapligt täckande, utan uppmärksammar ett icke slumpmässigt samband som borde undersökas vidare.

Professor Santini själv, skriver i sin summering i La Presse Medicale, att studien indikerar att man bör vara försiktig med att sätta upp sändarantenner på närmre håll än 300 meter från bostäder, daghem, skolor, sjukhus osv.

Stoppats

Men professorns slutsats och varningsord har tyvärr stoppats och studien har inte fått någon uppmärksamhet i media efter den kortfattade summeringen i La Presse Medicale.
Såvitt Ljuglimtsred. känner till, har svenska medier överhuvudtaget ännu inte omnämnt den sensationella rapporten.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ECO

Illustration 2:
Tabellen visar att samtliga 16 symtom är vanligare förekommande nära sändarantenn än längre ifrån. Av dem som bodde mycket nära (inom 10 meter) uppgav 72 procent att de mycket ofta kände onormal trötthet.


Referenser:


Franska medicinska tidskriften La Presse Medicale, 10 september, 2001

Detta är en del av sammanställningen om "Biologiska effekter av radio- och mikrovågor genom interaktion med kemikalier och miljögifter".
Av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.


Åter till startsidan
Till Agenda 59
Till Agenda 60
Välkommen och tyck till via e-post
© Elöverkänsligas Riksförbund 2002 - 2005