Bambergläkarnas brev om mikrovågspåverkan

 

Läkargruppen i Bamberg,
vädjar till Bayerns miljöminister.
Akuta hälsorisker för boende vid mobilbasstationer.
Snabbt ingripande av myndigheterna ombeds.
130 läkare gick ut med ett offentligt uttalande.
Radio- och mikrovågor (från mobilbasstationer, trådlösa DECT-telefoner, WLAN mm) leder långt under det gällande gränsvärdet till en ny sammansatt sjukdomsbild med karaktäristisk symtomkombination.

För att läsa brevet i sin helhet – klicka på (PDF 122 kB)

Läs även;
Rapport från Bamberg,
som Vågbrytaren i Stockholm har sammanställt.
De skriver bl.a.; 
Häpnadsväckande mycket bättre hälsa hos dem med minst strålning hemma.

Invändning mot använda fackuttryck:
I texten användes uttrycket högfrekventa (HF) elektromagnetiska fält (EMF), där man ur teknisk synvinkel borde använt uttrycket radio- och mikrovågor.
Uttrycket HF (High Frequency) är benämningen på radiovågor (kortvåg) på frekvenser upp till 30 MHz. Men i texten pratar man mest om mikrovågor som ju är frekvenser på över 300 MHz.
Forskare med teknisk utbildning använder ofta uttryck som radiofrekventa fält (RF). Ibland användes även uttrycket EMR (=Electromagnetic Radiation), som är ett engelskt samlingsnamn för radio- och mikrovågsstrålning.
Se exempel på de utryck som användes redan 1979 av t.ex. Kjell Hansson-Mild i bilaga:
RADIOSÄNDARE GER OHÄLSA.

Texten här nedan är en Svensk översättning av, Henrik Stephensson-Möller och Ragnar Forshufvud.

Det tyska originalet finns på två internetadresser:

http://www.elektrosmognews.de/news/20060212_brief_an_schnappauf.html

http://www.baubiologie-regional.de/forum3/read.php?f=4&i69&t69

Innehållet är ordagrant samma på båda adresserna, men fetstil har använts i olika utsträckning, förmodligen ett verk av respektive webmaster.


Översatt 06-03-28 och utlagd på hemsidan mars 2006.
Rev.
08-06-02/07-06-29/06-05-05
Filnamn och URL: www.malfal.se/emf/bamberg-brev.html

För att läsa brevet i sin helhet – klicka på (PDF 122 kB)

Här nedan kommer korta citat ur brevet.

En vädjan från läkargruppen i Bamberg till Bayerns miljöminister.

Akuta hälsorisker för boende vid nedanstående mobilbasstationer.
Snabbt ingripande av myndigheterna ombeds.

. . . . . . .

Vi visste inte att man i Spanien redan år 2001 hade stängt av och nedmonterat många mobilbasstationer, då barn, ungdomar och vuxna i närliggande skolor och bostadsområden på respektive ställe på kort tid insjuknat i leukemi och tumörer.

I våra läkarstidskrifter berättades varken om de oroande iakttagelserna av lågmälda läkare (sedan 1994 dokumenterade) eller om mobiltelefonkritiska vetenskapliga upptäckter.

Vi övervägde aldrig möjligheten att det var högfrekvent strålning som orsakade de många oklara sjukdomsbilderna och av den snabba tillväxten av tinnitus, psykiska störningar, ADS-liknande störningar hos barn och vuxna, hjärtrytmstörningar, hypertoni, huvudvärk1, svindel, depressioner, ångestanfall, reversibla Alzheimer-liknande störningar, sköldkörtelsjukdomar, diabetes, fibromylalgi, ledbesvär, och panikattacker mm under de senaste åren.

Sedan 1992 hade högfrekvensexponeringen av befolkningen ökat kontinuerligt, i början lokalt på vissa platser, genom installation av mobilbasstationer. Från 1996 blev högfrekvensexponeringen inom loppet av några få år yttäckande genom införandet av trådlösa DECT-telefoner.

Med utbredningen av mobiltelefoner och senare genom införandet av WLAN [trådlöst bredband] har högfrekvensexponeringen stigit exponentiellt för större delen av befolkningen inklusive spädbarn, småbarn, skolbarn och ungdomar. Och den fortsätter att öka varje dag.

Genom att vi saknade kunskap har vi under flera år ställt många felaktiga diagnoser.

I Bamberg kunde enstaka kolleger först år 2003 se sammanhang mellan högfrekvensexponering och insjuknanden, när hela familjer i närheten av mobilbasstationer, på ett slående sätt insjuknade utan igenkännbara medicinska orsaker. Misstanken föll på de näraliggande mobilbasstationerna.

Efter byte av bostad blev dessa drabbade snabbt åter friska utan någon medicinering. Att stoppa exponeringen var den behandling som gav resultat.

Dessutom hade några kolleger efter att ha skaffat sig DECT-telefoner själva hälsoproblem, som åter försvann efter att dessa apparater avlägsnats.

I juli 2004 gick 1302 läkare ut med ett offentligt uttalande, Bamberger Appell. De krävde där ett utbyggnadsstopp av mobiltelefonnäten, en massiv sänkning av gränsvärden, klarläggande av hälsoriskerna, nyttjandebegränsningar för barn och ungdomar samt ändring av DECT-standarden.

Efter offentliggörandet var det många som sökte råd hos läkargruppen i Bamberg: läkare, boende kring mobilbasstationer, kommunalpolitiker, användare av DECT-telefoner, mobilanvändare, kontorsanställda, företagare, daghem, sjukhus, och ålderdomshem med DECT-telefonanläggningar, medarbetare på arbetsplatser med WLAN, studenter, lärare, rektorer, föräldrar och andra.

Vid Forchheim-Burk, där Dr. Ullmann bor och praktiserar, genomfördes i oktober 2004 en intervjuundersökning i 30 hus kring möbelvaruhuset Fischer (med 3 sändare). Dr. Ullmann var oroad, då de boende led av en mångfald av symtom och då på ett litet område och på kort tid några människor insjuknade i ledgångsreumatism och fick tumörer. Även hans egen familj led av symtom som han som läkare inte kunde se någon förklaring till.

Det som vi upplevde vid dessa 30 husbesök, kunde vi nästan inte tro. Vi ansåg detta inte möjligt. ”Det kan väl inte alls vara sant”, var vår ständiga tanke.

Sammanlagt genomfördes från oktober 2004 till januari 2006 intervjuer och mätningar hos över 900 personer vid 184 basstationer vid besök i deras hem eller arbetsplatser.

Sammanfattning av läkarnas iakttagelser.

Digitala högfrekventa elektromagnetiska fält (från mobilbasstationer, trådlösa DECT-telefoner, WLAN mm) leder långt under det gällande gränsvärdet till en ny sammansatt sjukdomsbild med karaktäristisk symtomkombination.

Människorna lider av en, flera eller många av följande symtom:

 • Sömnstörningar1, trötthet, huvudvärk1, oro, yrsel, retlighet, koncentrationsstörningar, glömska, svårigheter att finna ord, depressiv stämning, energibrist, ångest, panikattacker, (nattetid, på motorvägen, i tunnlar), inre brännkänsla, inre darrningar, öronsusningar, hörselnedsättning, plötslig hörselförlust, ljud i huvudet, svindel, näsblod, synstörningar, inflammerade ögon, svullna ögon, hudförändringar, (rodnad, pigmentering, ansiktsblåsor, ringar under ögonen), sveda eller myrkrypningar i huden, klåda, ofta återkommande infektioner, bihåleinflammationer, ledsmärtor, nerv- och mjukdelssmärtor, domningskänslor, koordineringsstörningar, hjärtrytmstörningar, hjärtrusningar, blodtryckshöjning, (anfallsvis eller långvarig)
  sköldkörtelproblem, håravfall, hormonstörningar, aptitlöshet eller ständig hungerkänsla, illamående, viktökning eller avmagring, köldrysningar, nattlig svettning, täta urineringar nattetid, tandgnissel.

 • Redan vid 10 mikrowatt per kvadratmeter insjuknar människor ( vid 3G redan vid 0,1 mikrowatt per kvadratmeter).2

 • Symtomen uppträder i tidsmässigt och rumsligt sammanhang med exponeringen.

 • Många drabbade var tidigare besvärsfria.

 • Ofta insjuknar vissa boende efter det att en sändare tagits i drift (bara tidpunkten varierar för uppträdandet av symtom: genast, efter dagar, veckor, eller månader; detta är avhängigt av den individuella konstitutionen, av tidigare sjukdomar och av uppehållstiden i belastade bostadsrum, av frekvensområdet, av fältstyrkan, av frekvensblandningen från olika håll, av samtidigt pågående rundradio- och TV-sändning.)

 • Det handlar ingalunda bara om subjektiva hälsotillstånd. Genom undersökningar av specialistläkare kan man objektivt fastställa hjärtrytmstörningar, extrema blodtryckssvängningar,
  EEG-förändringar, störningar i blodgenomströmning i hjärnan, hörselbortfall, synförlust, hormonstörningar, ändringar i koncentrationen av neurotransmittorer, koncentrationsförändringar i olika blodparametrar, kognitiva störningar mm.
  Förändringar i ansikte, hud och huvudhår är synliga för läkaren. Läkarna hade dock under de första åren av högfrekvensexponering inte gjort patologiska fynd i några organ som hade kunnat förklara dessa symtom.

 • Medicinering för dessa symtom (betablockerare, sömnmedel, värkmediciner, psykofarmaka, antireumatika, antihypertensiva, ögondroppar) hjälper bara bristfälligt.

 • Apotekare intygar att dessa medikamenter har en högre förskrivning kring basstationer.

 • Väsande eller brummande ljud i huvudet, öronbuller, svindel, illamående, synstörningar, ögonsvullnad, klåda på huden, oro, glömska, svårigheter att finna ord, koncentrationsstörningar, kronisk utmattning, infektionskänslighet, energibrist, tandgnissel, nattliga svettningar och håravfall är för det mesta inte behandlingsbara.

 • Även djur och växter insjuknar i högre grad.

 • Vid många basstationer uppstår tekniska störningar (bilelektronik, garageöppnare, telefoner, TV, hissar).

 • Man kunde inte finna några tidsmässiga samband med påtagliga förändringar i husen (ny golvbeläggning, nya soffgrupper, nya färger, bruk av insektsmedel) .

 • Uppkomst av symtom genom ovanlig yrkesmässig eller social stress kunde för det mesta uteslutas. Däremot leder högfrekvensexponering på arbetsplats eller i hemmet till extrem daglig stress.

 • En stor del av symtomen försvinner efter att exponeringen avslutas (tillfällig eller varaktig flyttning, avlägsnande av DECT-telefon, avlägsnande av WLAN, avskärmning), om denna ännu inte har lett till organiska skador. Tidsrymden till försvinnandet varierar individuellt och är beroende på hur lång tid som högfrekvensexponeringen varat. Många drabbade har sökt tillflykt till släktingar och bekanta, till sommarbostäder eller pensionat, i källare eller i skogen. Många har flyttat om de har ekonomiska möjligheter till detta.

Fotnot och referenser:

 1. Bambergläkarnas rapport om sömnstörningar och huvudvärk nära basstationer som sänder ut mikrovågor (dygnet runt) stärks av:
  Tidskriften Occup Environ Med. 2006 May;63(5):298-9.
  I mer än ett år har 365 människor i närheten av 10 olika basstationer ingått i studien.

 2. 10 mikrowatt per kvadratmeter motsvarar 96dBµV/m = 0,061 V/m.
  0,1 mikrowatt per kvadratmeter motsvarar 76 dBµV/m = 0,0061 V/m

 3. För att läsa vilka läkare som var med i början (2004)
  Klicka på symbolen p2 (PDF 54 kB)
Länkar:

Nyheter från Karolinska Institutet (2004-10-13)
En studie vid Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet visar att minst 10 års mobiltelefonanvändning är förenat med en ökad riskt att drabbas av hörselnervstumör (akustikus neurinom) och att riskökningen är begränsad till den sida av huvudet där telefonen används.

Läs hela pressmeddelandet från IMM (pdf-format)

 

 

 

 

 

Detta är en del av sammanställningen om "Biologiska effekter av radio- och mikrovågor" av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.

 

 

 

 

 

Åter till förstasidan
Åter till Agenda 59
Välkommen och tyck till via
e-post