Dokumentet från 2009 åter igen utlagt (men skall redigeras)

Dålig nätspänningskvalitet smutsig el!


Information om att välbefinnande och hälsa påverkas av att våra el-installationer ”förorenas” av dålig nätspänningskvalitet.

Som exempel på störningskällor (laster) tar vi en lågenergilampa och
en LED-lampa (diodlampa).

Hämta hem ett 12-sidigt A4-dokument; SMUTSIG EL →   (Pdf-format 290 kB).

Hämta hem, A4 PDF för utskrift.

Utkast och diskussionsunderlag av Thorleif Sand.
Copyright © 1995 – 2009, Thorleif Sand - www.malfall.se
Idé & Copyright © 1995 - 2012, Thorleif Sand - www.malfall.se
Reviderad:
12-11-20  / 09-05-01 / 09-04-27 / 08-03-10 punkt 5 Upplagd 2004-10-06
Filnamn, Libre Office: index_Smutsig_EL_(A4htm-Indx)-14b02W.odtOBS !
Diskussionsunderlag, för en vidare diskussion, om hur 'smutsig el” och vagabonderande strömmar ger olika former av negativ hälsopåverkan.

Sammanfattning
Termen
smutsig el, dålig nätspänningskvalitet eller elektriska ”föroreningar” är inte en vetenskaplig term, men används i engelsk litteratur. Termer som används är:
• dirty power that contaminates normal (60 Hertz), och
• Electrical pollution, eller dirty electricity

Dålig nätspänningskvalitet, refererar till en kombination av harmoniska övertoner, spikar och transienter, som bl.a. alstras av inkopplad elektronisk utrustning och motorer. Man kan påstå att den ”mjuka” sinusformade nätspänningen har blivit ”taggig” och det är dessa taggar som mitt instrument detekterar. Se punkt
4 nedan om:
LED- och lågenergilampor ger dålig nätspänningskvalitet.

Lågenergilampor och LED-lampor (diodlampor) ger ifrån sig högfrekventa störningar, som blir till elektriska ”föroreningar”, på ledningarna, som då fungerar som antenn för dessa ”radiosignaler. Detta gäller t.ex. även datorer o små laddare (som även de är en typ av olinjär last).
En del filter t.ex. ”Stetzer-filtret” kan förvärra strömstötar (strömpulser).

Se
punkt 5.
Läs även,
referens 6,
HÖGFREKVENTA FÄLT GER STÖRNINGAR I ALLMÄNBEFINNANDET.
Där beskrivs något som tidigare kallades ”radiooperatörssjukan”:

Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) skrev redan 1987 en rapport.
IVA känner alltså till att man kan få nervretning av magnetfält med högt frekvensinnehåll (= hög tidsderivata)! Läs mera i referens 8.

Biologiska effekter (SSI FS 2002:3)
[Referens 16]
Elektriska och magnetiska fält skapar (inducerar) elektriska strömmar i alla material som leder elektrisk ström, inklusive mänsklig vävnad”

Forskarna i Dallas såg ett samband, pga. att de använde fyrkantvåg (som är rik på övertoner och ger hög induktion) [Referens
11 & 12]
Huvudförfattare i referens 11 är den elöverkänslige kirurgen William J Rea i Dallas.
Svenska Dagbladet skriver mera [
Referens 12].
Jag tror vi kan använda denna studiens vetenskapliga "uppläggning", för att förstå hälsopåverkan utav transienter på elnätet!
Angående den Svenska DALLAS-studien, se min kommentar i
referens 13.

Hälsoeffekter av smutsig el.
Det har förekommit en hel del forskning och fallstudier har genomförts för att förstå sambandet mellan elektriska föroreningar och människors hälsa.
Se
punkt 2.Innehållsförteckning1. Vårt svenska 4-ledarsystem ökar störningsrisken!

2. BIOLOGISKA EFFEKTER AV MAGNETISKA FÄLT (växelfält).

3. Inledning (0).

4. Länkar till information på engelska (1).

5. Sambandet med hälsoeffekter genom fallstudier. (2)

6. Vetenskapliga och tekniska dokument. (3)

7. LED - och lågenergilampor ger dålig nätspänningskvalitet (4).

8. Tabell 1.

9. Husets 3-fas matarledning kan numera 'avstöras' enklare.

10. Stor besvikelse över det som kallas för nätavstörningsfilter. (5)

11. Det behövs ett bra nätavstörningsfilter, värt namnet!

12. Här kan du få svar (och hypoteser), och läsa om:

13. REFERENSER:
Arbete pågår, med www.malfall.se, snälla Du ha tålamod !
Kom gärna med sakliga synpunkter eller kritik, TACK !

Välkommen åter!1. Vårt svenska 4-ledarsystem ökar störningsrisken!

Sökresultat från -- Luleå tekniska universitet -- på LTU:s hemsida.

Publikationer - LTU - Luleå tekniska universitet - Forskning.

a. INCREASED POLLUTION IN THE PROTECTIVE EARTH
Åke Larsson ; Martin Lundmark ; Janolof Hagelberg
Läs 6-sidigt PDF-dokument

b. HIGH-FREQUENCY NOISE IN POWER GRIDS, NEUTRAL AND PROTECTIVE EARTH
Martin Lundmark
Läs PDF-dokument på 12 sidor

c. The use of protective earth as a distributor of fields and radiation
Lundmark, M. , Hagelberg, J-O. , Larsson, A. , Byström, M.& Larsson, Å. 2000 i:
Biological effects of EMFs: [Millennium International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields] ; Heraklio, Crete, Greece, 17 - 20 October 2000 ; proceedings. Kostarakis, P. (red.). Heraklio: Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields
Läs PDF-dokument på 118 sidor <http://pure.ltu.se/portal/files/2226019/Paper.pdf>
http://pure.ltu.se/portal/da/publications/the-use-of-protective-earth-as-a-distributor-of-fields-and-radiation%2849c14ff0-a4af-11dc-8fee-000ea68e967b%29.html

2. BIOLOGISKA EFFEKTER AV MAGNETISKA FÄLT (växelfält).

Det måste vara forskares plikt att känna till strömtäthet då man pratar om hälsoeffekter av trådlösa laddare, som fungerar på samma sätt som en induktionsspis, dvs magnetism som alstrar en ström! Läs info från SSM:
Kommentarer till Statens strålskyddsinstituts allmänna råd (SSI FS 2002:3), om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält [1].
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/Stralskydd/2002/ssifs-2002-3Komment.pdf

a) Ingenjörsvetenskapsakademien, har en rapport (fr. 1987) som bevisar att:
MÄNNISKOR PÅVERKADES AV MAGNET-(ISKA VÄXEL-)FÄLT!
Kramper i andningsmuskulaturen av transienta magnetfält.
IVA-RAPPORT 323, från Ingenjörsvetenskapsakademien (länk), med rubriken
Biologiska effekter av lågfrekventa elektriska och magnetiska fält,
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Stockholm 1987
[Ref 8]:
Magnetiska pulser kan ge kramper i andningsmuskulaturen, IVA kallar det då för ”respiratorisk kramp”.
Här kommer citat ur IVA-rapport 323, för att förklara saken närmare:
     forskninsresultat från neuromuskulär stimulering, vilken kan resultera i t ex
     respiratorisk kramp och hjärtfibrillering, visar att
     en strömtäthet på över 100 mA/m2 kan vara farligt.
     Redan vid 1 - 10 mA/m2 (= 1 000 - 10 000 µA/m2) har subtila biologiska
     effekter noterats. Läs även om Hjärtdefibrillering/flimmer, i denna MeSH-länk.
NOTER:
Strömtätheten betecknas med J (eller j) och mäts i Ampere per kvadratmeter (A/m2 eller mA/m2 eller µA/m2), och är ett sorts mått på magnetfältets induktion
dvs magnetfältets tidsderivata (dB/dt).
IVA känner alltså till att man kan få nervretning av transienta magnetfält med högt frekvensinnehåll (=hög tidsderivata/ ”gradient”)! Detta är även anledningen till att polisens ”elpistoler” kan vara till ”nytta”.

b) Nyare vetenskapliga bevis – om strömtäthet - från år 2009 (se tabell nedan)

 1. Low-frequency transient electric and magnetic fields coupling to child body
  Länk från OXFORD UNIVERSITY PRESS/Radiation Protection Dosimetry

 2. EMFacts: Archive for the 50-60 Hz Category.
  #1032: the importance of transient electric and magnetic fields (march 4, 2009)

c) En forskningsstudie, av Rolf Lindgren på Vattenfall (skriven för Elforsk, 1993)
Se referensen [2].

d) Strömtäthet och dess effekter bör man ha kunskap om då man diskuterar negativa hälsoeffekter av induktionshällar och trådlös laddning av mobiltelefoner. Se tabellen nedan, och bekräfta detta med att högre frekvenser ger skadligare verkan. Att endast titta på B-fältets storlek och negligera frekvensen, har ju inget med verkligheten att göra.

e) Kan man bli påverkad eller sjuk av Magnetfälten?
Läs vad man tycker på Chalmers: Hur farliga är magnetfälten? [4]
http://www.chalmers.se/HyperText/MagasinChalmers/Magasin498/Magnet.html

Tabell med strömtäthet (data från vetenskaplig tidskrift, referens b-i, och b-ii, ovan).Test Nr

Frekvenser, med
Magnetisk flödestäthet
B
= 1 µT

Strömtäthet Jmax,
i medelmannen:
[µA/m2]

Strömtäthet Jmax,
i femårigt barn:
[µA/m2]

1.

50 Hz  

~6  

~3,6  

2.

100 Hz  

~ 18  

~ 11    

3.

10 kHz  

~ 2 400  

~ 1 400    

4.

100 kHz  

~35 900  

~21 600    3. Inledning (0).

Höga krav på voltmetern(som i mitt fall användes för att mäta ström).
Vid mätning av högfrekventa transienta störningar och pulser så behövs det en toppvärdeskännande AC-voltmeter (dvs. voltmeter för växelspänning)..
Behöver du känna till mera läs → Apropå övertoner & transienter i elnätet.

Vi behöver mäta över ett tämligen brett frekvensområde och dessutom har vi stora toppvärden (Upeak eller Ut) i förhållande till effektivvärdet (Urms). Förhållandet mellan dessa kallas för toppfaktorn (Ft), eller för Crest Factor (CF). Denna beräknas genom att dividera toppvärdet med effektivvärdet:
se mera referens 3
Detta innebär att ju glesare det är mellan ”taggarna” i en signal, ju högre blir toppfaktorn, eftersom nämnaren Urms, blir allt mindre!!!


Exempel på ”signaler” med hög toppfaktorn (Crest Factor), är:
* elstängsel
* strömmen till tändstiften i en bil och
* UMTS-nätets signaler (se engelska Wikipedia, WCDMA)
Vid mina mätningar är jag alltså INTE intresserad av spänningens effektivvärde (Urms), men har däremot stora krav på voltmeterns crestfaktor .(Toppfaktor Ft), och det bästa är helt klart att mäta toppvärdet (Upeak eller Ut), eller Topp-till-topp-värdet (peak-to-peak value - Upp eller Ut-t).

Det hela kan summeras med vad läraren Bengt Stenfelt skriver på sin hemsida, om praktisk elmätning (referens 4). Ett citat:
Det tycks inte vara speciellt komplicerat att mäta lik- eller växelspänning (ström) med en vanlig multimeter. Det är det inte heller, så länge det gäller en ren likspänning eller en sinusformad växelspänning.
Slut citat.


Se foto på min PROVBÄNK för mätning av smutsig el (= kabel-EMI).
Se referens 5.
Där kan jag alltså detektera de snabba ”strömpulser” (strömförändringar), som nya energisnåla lampor genererar (och ”sänder” ut på kablarna i elnätet – som då fungerar som en antenn).

Värsta ”störsändare” är lågvoltslamporna, av både halogen och LED-typ, som matas med 12-volt och behöver en elektronisk transformator (intern eller extern).
Se värstingarna på rad 17 och 18.
Det är illa att LED-lampor är i klass med lågenergilampor, då det gäller att smutsa ner elnätet.
Se tabell, rad 9, där LED-lampan (som skall ersätta en 25 watts glödlampa), har en störning - i klass med – en lågenergilampa, på rad 2. (som skall ersätta en 60 watts glödlampa på rad 1).

4. Länkar till information på engelska (1).

Termer som används är:

 1. Electrical pollution. Se - http://www.electricalpollution.com

 2. dirty electricity. Se - http://www.dirtyelectricity.org

 3. Power quality affects teacher …

 4. Research - Human Health

 5. dirty power that contaminates normal 60 Hertz
  Läs PDF-dokumentet,
  The health effects of electrical pollution.
  Läser du detta dokument, så kommer vi in på detta med, (se punkt
  2)

 6. Electromagnetic fields stress living cells Pathophysiology /Länk

 7. EMFacts: #1032: the importance of transient electric and magnetic fields

 8. Low-frequency transient electric and magnetic fields coupling to child body
  Länk från OXFORD UNIVERSIT PRESS/Radiation Protection Dosimetry

 9. EMFacts: Archive for the 50-60 Hz Category. Länk
  #1032: the importance of transient electric and magnetic fields (march 4, 2009)Arbete pågår, och nya mätvärden kommer att läggas in efter hand.

Har Du något intressant att komma med?5. Sambandet med hälsoeffekter genom fallstudier. (2)

Kan dålig nätspänningskvalitet – smutsig elektricitet – påverka välbefinnandet och hälsan?

Här kommer i översättning, delar av en studie presenterad vid en forskarkonferens
[Ref. 1]:

Man har till ganska nyligen antagit att denna typ av störningar, på elnätet, ej är biologiskt aktiv.
Symtomen kan, för normalt friska personer vara:

kroniskt trötthetssyndrom,
depression,
huvudvärk,
värk i kroppen,
tinnitus,
förvirring,
försämrad sömn,
yrsel, mm,

Dessa symptom (som man normalt förknippar med elöverkänslighet)
minskade i hem och skolor, då man kopplade in Graham/Stetzer transient-filter [Läs, Graham/ Stetzer kapacitanser].

Fem studier beskrivs i den här studien och inkluderar: en frisk person, en person med elöverkänslighet, en med diabetes och en med multipel skleros. Dessutom presenteras resultat från en skola med arton lärare och deras klasser i Toronto, Canada [”WILLOW WOOD SCHOOL”].

Dessa individer upplevde kraftiga till moderata förbättringar i sin hälsa och välmå­ende efter det att Graham/Stetzer kapacitanser reducerat den smutsiga elektri­citeten i deras hem eller arbetsmiljö. Resultaten antyder att så många som femtio procent av befolkningen är elöverkänslig; barn torde vara ännu känsligare än vux­na och smutsig elektricitet i skolorna bidrar troligen till att undervisningen blir min­dre effektiv och istället gör att avvikande uppförande förknippat med ADD / ADHD uppträder.

Smutsig elektricitet torde höja plasmaglykoshalten hos diabetiker och förvärra symptomen från multipel skleros och tinnitus.

Graham/ Stetzer kapacitanser och mätinstrument gör det möjligt för varje individ att mäta och förbättra kvalitén på nätspänningen i byggnader och de ger därmed vetenskapsmännen verktyg för att studera effekten av smutsig elektricitet. För första gången kan vi inte endast dokumentera elöverkänslighet utan även mildra en del av symptomen!

Dessa resultat är så dramatiska att de kräver ytterligare undersökningar. Om de är representativa för det som sker över hela världen, då påverkar smutsig elektricitet allvarligt livet för miljoner människor världen över.6. Vetenskapliga och tekniska dokument. (3)

 1. INCREASED POLLUTION IN THE PROTECTIVE EARTH Se referens 2.
  Fritt översatt blir detta:
  Skyddsjorden är ”förorenad”, med högfrekventa störningar.

 2. Lågenergilamporna vrider strömmen ur led
  Artikel i Ny Teknik (Publicerad 6 juni 2007) Läs mer
  Stämmer det att fasförskjutningen i lamporna gör att de drar mer ström än vad fabrikanterna uppger?
  SVAR_1: Sanningen är att lampan drar en aktiv effekt på 14 W och en skenbar effekt på 38 VA.
  SVAR_2: De moderna lågenergilamporna, med så kallade switchade nätaggregat, verkar alla vara tillverkade i Kina och har ett cosinus (=effektfaktor) på cirka 0,6 vilket inte är särskilt lysande.
  Det borde var nätägarna som ställer kraven på utrustning som skall anslutas till elnätet. Frågan borde undersökas av nätägarnas organisation Svenska Kraftnät, lämpligen som ett uppdrag till Elforsk.

 3. Cancer av pulsade magnetfält [Referens 7].

 4. Varför brummar dimmern?
  Artikel i Ny Teknik, 2003-12-03 (Kaianders).
   Läs mer
  Här nedan ett litet citat ur texten:
  Detta ständiga av- och påkopplande skapar emellertid påfrestande strömtransienter i systemet, vilka ger upphov till både radiopulser och mekaniska vibrationer. Radiopulserna fångas ofta upp av radiomottagare eller andra elektroniska apparater
  Slut citat.

 5. Transienta fält & amalgam. Ref. 9 & ref. 10.7. LED - och lågenergilampor ger dålig nätspänningskvalitet (4).

LED-lampa kallas även för diodlampa eller lysdiodlampa, och LED står för Light Emitting Diod.

Strömmen (= ”störningen”) från en 60 watts glödlampa är referens vid mina mätningar.
Se rad 1 i tabellen.

Eftersom glödlampan är en resistiv last, så alstras det endast en ström som är 50 hertz, dvs. det finns inga övertoner (= utan störningar). Man kan påstå att strömuttaget är ”mjukt” och sinusformat.

Nätspänningen från en UPS (reservkraft) är ”taggig”. Bevis för detta ser du på rad 5 i tabellen. Och det är dessa taggar som mitt instrument detekterar.

Tio-falt högre nivå på störningar (”föroreningar”) på nätspänningen från en lågenergilampa (rad 2 och rad 3 i tabellen) jämfört med en vanlig glödlampa (rad 1 i tabellen).

En glödlampa med en inkopplad dimmer (rad 4 i tabellen) avger hundrafalt högre störningsnivåer, än utan.

Detta bevisas genom mätningar av den inducerade spänningen till ett mätinstrument som visar spänningens toppvärde (Friman MF-3, som är en millivoltmeter för höga frekvenser). Detta instrument mäter alltså i millivolt, men pga av konstruktionen, så motsvarar detta värde magnetfältets tidsderivata (dB/dt).
Eftersom de elöverkänsliga alltid påpekat att de besväras mycket mer av lågenergilampor,och dimmers, så borde man mäta och presentera mätresultatet på detta sätt.
Det sättet att mäta den
kabelbundna störningen görs eftersom den kan vara värre, än luftburen strålning, då t.o.m. grannens högfrekventa lysrör använder kablarna som "antenn" för att överföra störningarna.

I nedan angivna mätvärden anges den kabelbundna inducerade spänningen - STÖRNINGEN – mellan fas och nolla, på normal nätspänning 230 volt. Ett mätvärde på 10 mV motsvarar då 10 mT/s (dB/dT), på min ”mätbräda”. Se referens 5.

Millivoltmetern har inbyggda filter, med en brytpunkt på 2000 Hz.
ALL – presenterar hela frekvensspektrat inom instrumentets bandbredd (MHz)
LO – presenterar frekvensspektrat upp till 2000 Hz
HI – presenterar frekvensspektrat över 2000 Hz.
ALL / MEAN – presenterar spänningens medelvärde inom hela frekvensspektrat

8. Tabell 1.

Mätning av symmetriska ledningsbundna störningar på elnätet. Se referens 5.A

B

C

D

E

Kol
/
rad

Armatur,
typ av

ALL

mV

LO

mV

HI

mV

ALL
MEAN
mV

1.

60W glödlampa
Ny mätning dec -08

0,9-1,2

0,8

0,01 ≈


2.

Lågenergilampa_1
11 W (LL_1)

> 10

5,2-5,4

8,6


3.

Lågenergilampa_2
LL_2, Novaline

32-34

9(/100)

20


4.

60 W + dimmer

350 - 380
5.

60 W på UPS

8 - 9
6.

Dator, 400W, ATX

90

7,5

90

28

7.

25W glödlampa

0,54

0,470

0,09

0,26

8.

28 W Halogen
Energy Saver

0,7
9.

LED-lampa_1,
230V, E27 BILD
48 LED: 3,2W

6

3,5

4,5-5,0

0,27

10.

LED-lampa_2, GU5,3

4,0-4,4

0,7

3,4-3,8

0,10-0,11

11.

LED_2 samt en 4,7µF (=X-kond.)

18-22

7-10

14-18


12.

LED_2 + Stetzern
= X-kond 15µF

25-30

17-22

11-12


13.

LED_2 + EMI filter
E TECH ondico.se

5-6

0,9


0,13-0,14

14.


15.


16.

Halogen-lampa
12V 20W
Mätt på 230-volten

9,2-9,8

2,9-3,1

6,8-7,5

0,9-1,0

17.

Halogen-lampa
12V 20W
Mätt på 12-volten, efter elektr. trafo

>> 1000
Mycket större än

>> 1000

>> 1000

740

18.

LED_3, spotlight varmvit - 48 led
12V - 3,2W
Mätt på 12-volten (= mitt batteri)

40

5

38

10

19.

Lysrör+HF-don

9
20.

Fläkt, PAPST 12V DC 5W

420

9,2

410


21.

Fläkt, PAPST 12V + FILTER 6/35-B

0,7

0,5

0,480


22.

Fläkt, PAPST 12V + Stetzer-filter

65(/1000)

15

60(/1000)

9. Husets 3-fas matarledning kan numera 'avstöras' enklare.

Numera kan man slippa installation av en dyr transformator genom det man kallar för
särjordning, s.k. TT-system, som löser de svåra problem som finns på den ”smutsiga” skyddsledaren (se referenserna ovan i punkt 1).
Fint att detta numera är godkänt, så man slipper den dyra isolertransformatorn för c:a 50 000 kronor, som beskrivs här ovan (se ovan i punkt Fel: Det gick inte att hitta referenskällan).

a. Om TT-system i Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00, utgåva 2.
Läs 1-sidigt PDF-dokument (66 kB),  av Ragnar Forshufvud.

b. Elinstallationsreglerna.
Elinstallationer för lågspänning - Utförande av elinstallationer för lågspänning
Anledningen till en ny utgåva är att de internationella standarder som Elinstallationsreglerna (SS 4364000) är baserade på har omarbetats och att Elsäkerhetsverket har reviderat sina föreskrifter om hur elinstallationer ska vara utförda.
Läs 1-sidigt PDF-dokument (77 kB),  av Ragnar Forshufvud.

c. TT-koppling – enligt Wikipedia
och där finns alla typer av elsystemen beskrivna
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordningssystem#TT-koppling

d. TT-system – särjordning – med eget jordtag, för lyckad elsanering.
Läs 2-sidigt PDF-dokument med blockschema över inkoppling av elcentral.10. Stor besvikelse över det som kallas för nätavstörningsfilter. (5)

Dessa elektroniska prylar alstrar en symmetrisk störning, som jag angivit i tabell 1.
Men däremot alstras endast en obetydlig mängd asymmetriska störningar, som jag mätt upp till mindre än en procent av det i tabellen angivna (dvs den symmetriska störningen).
Dessa mätresultat pekar på att alla dessa elektroniska lampor (och apparater) behöver ha ett förnuftigt konstruerat nätavstörningsfilter!

11. Det behövs ett bra nätavstörningsfilter, värt namnet!

Vad menar jag med ”ett bra nätavstörningsfilter”
En motfråga blir bästa svar.

Varför är filtren (läs nätavstörningsfiltren) i t.ex. datorn och tvättmaskinen endast avsedda att ta bort de asymmetriska störningarna. Denna typ av störningar kommer ju ”utifrån”, och inte från de apparater” jag gjort mätningar på enligt Tabell 1.

Nätavstörningsfilter är normalt alltså konstruerade med en s.k. ström­kompen­serad drossel, och är då avsedda att dämpa utifrån kommande störningar, dvs. en asymmetrisk störning eller på engelska ”Common mode noise”.
Se bevis för detta i dokumentet:
Mätning av induktansen på ett nätavstörningsfilter!

Detta gäller även filter typ FN256-25A. Detta filter är av fabrikat SCHAFFNER, och de skriver att, ”FN256 filters are designed specifically for applications involving asymmetric loads”

Detta filter (liksom 3 andra fabrikat jag provat) samt "Stetzer-filtret" innehåller en s.k. X-konden­sator. Denna är kopplad mellan fas och nolla, dvs. parallellt med lasten.
Sådana X-kondensatorer finns i de flesta nätavstörningsfilter som då INTE är lämpliga för elöverkänsliga (se förklaringen här nedan).

Dessa filter är då lämpliga endast om man har en speciell skärmbur (som emc-ingenjörerna gör mätningarna i och de får på papperet bra mätresultat).

Men vad visar mätresultatet i Tabell 1 ?
Ja, titta på DIOD-lampan (rad 10 i tabellen), och att störningen ökar – från 4 till 25 – då man använder detta s.k. filter – en kondensator – ofta kallat "Stetzer-filtret" (se rad 12 i tabellen).

Här ser vi alltså bevis på att det är oklokt avstöra en DIOD-lampa (LED-lampa på 230volt), med att man "jordar" ned med detta "Stetzer-filtret"! Det beror på att man får ökade strömstötar därav liksom av en konventionell X-kondensator (se rad 11 i tabellen).

Det är sådana X-kondensator som sitter i de filter jag beskriver här ovan!

Alla kondensatorer vill hålla spänningen konstant, men det blir "på bekostnad" av ökade ström­stötar, som kan orsaka ökade magnetfält! Det är ju endast då man mäter ström (eller ”ström-stötar” som jag mäter) som man ser detta fenomen och inte då man mäter spänning, som de flesta gör!
MEN - en del mår ju bättre av "Stetzer-filtret" - säger man!?!
Men dessa är i så fall troligen mest (eller endast) känsliga för elektriska fält, och
INTE så magnetfälts- och transient-känsliga – ÄNNU.....! ?
Vänliga hälsningar
Thorleif Sand12. Här kan du få svar (och hypoteser), och läsa om:

Varför el-saneringen för flera hundra tusen (1992-93), gjorde mig sjukare.
Varför jag nu efter alla år kan åka bil.
Smart Meters: Correcting the Gross Misinformation

Mina texter får gärna citeras (eller hellre skrivas ut i sin helhet),  om du tydliggör att
”Texten är Copyright © Thorleif Sand".
Gör inte lokala kopior på egen hemsida, men vänligen använd,
länkar till www.malfall.se istället.


13. REFERENSER:


1.

Ett citat som alla borde läsa:
Kommentarer till Statens strålskyddsinstituts allmänna råd (SSI FS 2002:3)

om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält
Jag får här i texten (från 2002) stöd av SSM (tidigare kallad för SSI).

Författningssamling, på 4 sidor som PDF-dokument  


1.

sid 1

Läs på 1:a sidan, stycket jag citerar här:
Biologiska effekter
Elektriska och magnetiska fält skapar (inducerar) elektriska strömmar i alla material som leder elektrisk ström, inklusive mänsklig vävnad, och begränsningarna i fältens styrka syftar bl.a. till att begränsa de inducerade strömmarna så att de inte konkurrerar med de elektriska signaler som normalt går i kroppen eller att de inte bidrar till alltför hög uppvärmning av vävnad

Läs även på sidan 2:
De elektromagnetiska fältens inträngningsdjup i människokroppen och växelverkan med olika organ beror i hög grad på frekvensen. Därför har man identifierat följande frekvensområden:

0 - 1 Hz: Grundläggande begränsningar ges för magnetisk flödestäthet för statiska magnetfält (0 Hz) och för strömtäthet vid fält som varierar i tiden (upp till 1 Hz) i syfte att undvika störningar i hjärta och blodcirkulation samt påverkan på det centrala nervsystemet.

1 Hz - 10 MHz: Grundläggande begränsningar ges för strömtäthet i syfte att undvika påverkan på det centrala nervsystemet.

100 kHz - 10 GHz: Grundläggande begränsningar ges för SAR för att undvika värmebelastning av hela kroppen respektive att undvika alltför stark lokal uppvärmning av vävnad.
I frekvensområdet 100 kHz - 10 MHz finns begränsning för såväl strömtäthet som SAR.

För korta pulser, pulstider mindre än 30 mikrosekunder, ges grundläggande begränsningar vid exponering av huvudet i frekvensområdet 0,3 GHz – 10 GHz. Skälet är att korta pulser med tillräckligt hög energi kan ge upphov till akustiska effekter. Man skulle alltså kunna "höra" en sådan puls.
Slut citat från, sidan 1, FS 2002:3


1.

sid 4

Läs på 4:e sidan, jag citerar här:
Fysikaliska storheter
. . . .
Magnetisk fältstyrka (H, ampere per meter, A/m) är en riktad storhet, vektorstorhet, som vid sidan av den magnetiska flödestätheten beskriver ett magnetfält i varje punkt i rummet. Magnetfält ger upphov till krafter på magnetiska material och på elektriskt laddade partiklar som rör sig i fältet.

Magnetisk flödestäthet (B, Tesla, T) är en riktad storhet, vektorstorhet, som är ett alternativt sätt att beskriva magnetfältet. Mellan magnetisk flödestäthet och magnetisk fältstyrka finns ett enkelt samband:
B = 4π x 10-7 x H.
Sambandet gäller i luft och andra icke magnetiska material såsom biologisk vävnad. För att beskriva exponering för magnetfält behöver man alltså inte mäta båda storheterna.
Frekvens (f, Hertz, Hz) är ett mått på hur många svängningsperioder det elektromagnetiska fältet uppvisar per sekund.
Våglängd (λ, meter) är den sträcka som fältet transporteras under en svängningsperiod. Mellan frekvens och våglängd gäller sambandet λ = c/f, där c är ljushastigheten (≈ 3 ⋅ 108 m/s).
Strålningstäthet eller effekttäthet (S, watt per kvadratmeter, W/m2) är mått på den energi som varje sekund transporteras, jämnt fördelad, mot en yta vinkelrät mot vågens riktning. Transport av energi per sekund kallas också effekt. Effekttätheten beror både på den elektriska och magnetiska fältstyrkan.

I fjärrfältet, dvs. på ett avstånd mer än ungefär tio våglängder från en sändare, gäller att
S = E x H = E²/377 = H² x 377.
I ett rent fjärrfält räcker det alltså med att mäta antingen E-fält eller H-fält, som var för sig ger tillräcklig information. I närfältet är bilden mycket mer komplicerad och därför måste man i sådana positioner mäta både E-fält och H-fält. I närfältet är begreppet effekttäthet inte någon lämplig storhet för att värdera en exponeringssituation. Vid vågor med hög frekvens (kort våglängd) lämpar sig begreppet effekttäthet väl, eftersom man snart befinner sig i fjärrfältet, medan man i det lågfrekventa området, där våglängden kan vara många kilometer eller mil, behöver tillgripa mätningar av såväl E- som H-fält.


2.

Hälsoeffekter av kraftfrekventa elektriska och magnetiska fält – en översikt.
Vetenskaplig rapport av:
Rolf Lindgren, VATTENFALL, TRANSMISSION, skriven för ELFORSK (som var beställare).
VATTENFALL, TRANSMISSION; GT-RAPPORT; Nummer 3931; 1993-11-30 (40 sidor).


2a.

2.GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA BEGREPP (Ett intressant citat från sidan 6):
2.1. Fält och strålning
Elektromagnetisk strålning är en vågrörelse som utbreder sig med ljusets hastig­het från olika källor, såväl naturliga som alstrade av människan. Strålningen kan karaktäriseras av sin våglängd eller frekvens. Våglängden anges i meter och fre­kvensen i Hz (antalet svängningar per sekund). Den engelske fysikern James Clerk Maxwell beskrev 1865 teorin för dessa elektromagnetiska vågor.
. . . . . . . .
För elektromagnetiska vågor i ELF-området är våglängden så stor att man be­finner sig i strålningens närfältsområde. Man brukar då inte längre tala om strål­ning utan delar upp den sammanlänkade elektromagnetiska vågen i dess bägge beståndsdelar - det elektriska och det magnetiska fältet. De brukar även benäm­nas kraftfält eftersom de inom fysiken används för att beskriva kraftverkan av elektrisk eller magnetisk natur. Alternativt kan fälten även definieras som det område inom vilket kraftverkan sker.

I frekvensområdet under 300 Hz återfinns kraftfrekvensen 50 Hz med våglängden 6000 km.


2b.

2.5. Hur skall exponering uttryckas? (Ett intressant citat från sidan 8-9):
. . . . .
Magnetfältet är en vektor, d v s det har både styrka och riktning. . . . . . . . . . .
Magnetfältets kurvform kan även variera från ren sinus, som vid de större kraftledningarna, till fält av mycket ”taggigt” utseende från elektriska apparater.
Övertoner, ofta udda multiplar av 50 Hz, blir allt vanligare ju mer datorer och lysrör som installeras i elsystemet.
Transienter, d v s kortvariga, snabba förändringar av flödestätheten är vanliga i hus med vagabonderande strömmar.
Transienter liksom intermittent exponereing, d v s när fält slås av och på upprepade gånger, kan också ha betydelse för exponeringen.


2c.

2.6. Inducerade strömmar i kroppen (Ett intressant citat från sidan 9):
Yttre elektriska och magnetiska fält alstrar svaga elektriska fält och strömmar i en människokropp som befinner sig i fältet.
Man har länge känt till att mycket starka
magnetfält kan inducera strömmar i kroppen som kan ha en akut skadlig inverkan på nervsystem och hjärta, t ex hjärfibrillering. Även något svagare magnetfält kan ge exiteringseffekter i nervsystemet och andra biologiska effekter. En välkänd effekt är s k magnetofosfener, förnimmelser av ljus till följd av inducerade strömmar i ögats näthinna. (d'Arsonval, 1896). . . . . . . . . . . . . .

De internationella riktvärdena som tagits fram av WHO och IRPA, grundar sig just på kända akuteffekter av inducerad ström. De långtidseffekter, t ex cancer, som dagens forskning mycket handlar om, har hittills inte bedömts som så säkra att de kunnat läggas till grund för internationella gränsvärden.

De strömmar, som induceras från elektromagnetiska fält i vår vardagsmiljö, har inte visat sig ge några akuteffekter och är dessutom flera storleksordningar sva­gare än det brus av elektriska signaler som vi har i kroppen från hjärtat och från nervsystem och muskelaktivitet. Som nämnts tidigare är det emellertid inte säkert att det är styrkan på en signal som är av betydelse. Det kan också vara andra egenskaper som gör att våra celler uppfattar signalerna som "främmande" i för­hållande till de som kommer från den kroppsegna elektriciteten.


2d.

3.4. Genetiska effektmekanismer (Ett intressant citat från sidan 11)
En forskargrupp i Umeå har under lång tid studerat genetiska effekter på lymfo­cyter i blodet i samband med exponering för elektriska och magnetiska fält. Resultaten visar att kromosomskador är vanligare hos högexponerade ställ­verksarbetare. Man vet i dagsläget inte om skadorna är kopplade till fälten primärt eller till gnisturladdningar.
I senare undersökningar har man även studerat genotoxiska effekter på foster­vattenceller och funnit en tre-faldig ökning av antalet kromosomförändringar hos magnetfältsexponerade celler jämfört med kontrollceller.


3.

HÖGFREKVENTA FÄLT GER
STÖRNINGAR I ALLMÄNBEFINNANDET
. Läs mer
Här nedan kommer lite text som är hämtad ur en sida av :
VETENSKAPLIG SKRIFTSERIE, ARBETE och HÄLSA 1979:30
Detta aktuella nummer handlar om,
Biologiska effekter av elektromagnetiska fält inom radiofrekvens- och mikrovågsområdet.
Risker och gränsvärden.
Besvären yttrade sig bl.a. i form av;
huvudvärk, trötthet, sömnsvårigheter och ökad retlighet, d.v.s. problem som alla är sammanknippade med störningar i centrala nervsystemet (se vidare Liebesny, 1935).
Den är författad av välkända namn inom området,
Kjell Hansson-Mild, Ulf
Landström och Bertil Nordström.


4.

Hur farliga är magnetfälten? (Utdrag ur Magasin Chalmers)

Att utbilda och forska inom elkraftteknik har sina sidor. Det är farligt spännande, men det ska för den skull inte vara hälsofarligt.

http://www.chalmers.se/HyperText/MagasinChalmers/Magasin498/Magnet.html


5.

Prestandautvärdering och analys av tre elnätskommunicerande AMR-system

av DANIEL ASPLUND (KTH)
Master of Science Thesis
Stockholm, Sweden
XR-EE-SB 2006:016
Ett 124-sidigt PDF-dokument <IR-SB-XR-EE-SB 2006_016.pdf>


6.

Nyhetsbrev från Nätverket för Elmät
Elforsks projekt 3905, Ramprojekt MätningNo 6 juni 2006
Ett 2-sidigt PDF-dokument <nyhetsbrev6_elmat.pdf>


7.

Läraren Bengt Stenfelt (skriver på sin hemsida) .Se nedanstående länkar


7a.

Elkvalitet, övertoner i elnät Länk

Välkommen till en av Bengt Stenfelt:s sidor om praktisk elmätning. Den här sidan innehåller några grundläggande begrepp som är bra att känna till vid mätningar i elnät innehållande övertoner!
Ett citat:
De enklaste (och mest förekommande) multimetrarna är RMS-visande. Det innebär att multimetern visar korrekt effektivvärde endast vid sinusvåg. Förklaringen är en enklare teknik i mätvärdesbehandlingen, instrumentet mäter det likriktade medelvärdet av spänningen eller strömmen, multiplicerar detta värde med 1,11 (se sid. 5) och visar sedan detta värde som effektivvärdet. Förhållandet 1,11 mellan medelvärde och effektivvärde gäller ju endast vid sinusform varför instrumentet presenterar ett felaktigt värde vid andra kurvformer.
Läs speciellt vad han skriver om Olinjär krets och betrakta bilden, med den snabba stigtiden hos strömmen!
Slut citat.


7b.

Bengt Stenfelt skriver följande på sina sidor om praktisk elmätning.
Läs kompendium i, grundläggande el-mätteknik [PDF] (11 sidor)

DET ÄR INGEN KONST ATT MÄTA SPÄNNING OCH STRÖM
OM MAN VET HUR DET FUNGERAR!

grundläggande el-mätteknik

ett citat:
Det tycks inte vara speciellt komplicerat att mäta lik- eller växelspänning (ström) med en vanlig multimeter. Det är det inte heller, så länge det gäller en ren likspänning eller en sinusformad växelspänning.
I dessa fall klarar man sig med den allra enklaste mutimetern för att få någorlunda korrekta mätvärden. Slut citat.

Han beskriver något som är viktigt att känna till vid mätning av en:
Icke sinusformad växelspänning
~  Effektivvärde (U eller URMS)
~  Likriktade medelvärde (Umed eller UAVG)
~  Spänningens toppvärde (utopp eller upk)
~  Formfaktor, FF = URMS/Umed
~  Toppfaktor (utopp/U)

~  T = periodtid. Ur denna kan växelspänningens frekvens f (Hertz) räknas ut.


8.

Biologiska effekter av lågfrekventa elektriska och magnetiska fält, IVA-rapport 323.
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Stockholm 1987

Här kommer citat ur IVA-rapport 323,1987 för att förklara saken närmare :

. . . . . data från neuromuskulär stimulering, vilken kan resultera i t ex respiratorisk kramp och hjärtfibrilering, visar att en strömtäthet på över 100 mA/m kan vara farligt.
Redan vid 1 - 10 mA/m har subtila biologiska effekter noterats. Slut citat.

NOTE: Strömtätheten (mA/m) är ett annat mått på magnetfältets tidsderivata (dB/dT).
IVA känner alltså till att man kan få nervretning av magnetfält med högt frekvensinnehåll (= hög tidsderivata) !!!


9.

Bioelectromagnetics. 2012 Jun 1. doi: 10.1002/bem.21739. [Epub ahead of print]
Exposure of the Human Body to Professional and Domestic Induction Cooktops Compared to the Basic Restrictions.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22674188


10.

Ovanstående [9] kan man på Powerwatch, läsa på ett mera lättförståeligt språk.
Rubriken är då:
Study shows that using induction cookers can often exceed European and UK EMF exposure guidelines!
http://www.powerwatch.org.uk/news/20120611-induction-cookers-are-hazardous.asp
Här finns även länkar till vad man t.ex. säger om barncancer!


11.

INCREASED POLLUTION IN THE PROTECTIVE EARTH
Åke Larsson ; Martin Lundmark ; Janolof Hagelberg
Läs 6-sidigt PDF-dokument


12.

HIGH-FREQUENCY NOISE IN POWER GRIDS, NEUTRAL AND PROTECTIVE EARTH
Martin Lundmark
Läs PDF-dokument på 12 sidor


13.

The use of protective earth as a distributor of fields and radiation
Lundmark, M. , Hagelberg, J-O. , Larsson, A. , Byström, M.& Larsson, Å. 2000 i:
Biological effects of EMFs: [Millennium International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields] ; Heraklio, Crete, Greece, 17 - 20 October 2000 ; proceedings. Kostarakis, P. (red.). Heraklio: Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields
Läs PDF-dokument på 118 sidor <http://pure.ltu.se/portal/files/2226019/Paper.pdf>
Mina texter får gärna citeras (eller hellre skrivas ut i sin helhet),  om du tydliggör att
”Texten är Copyright © Thorleif Sand".
Gör inte lokala kopior på egen hemsida, men vänligen använd,
länkar till www.malfall.se istället.

Detta är en del av sammanställningen om:
"Biologiska effekter av radio- och mikrovågor genom interaktion med kemikalier och miljögifter".
Av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.
Åter till startsidan
Välkommen och tyck till via e-post


© www.malfall.se 1998 - 2012

SMUTSIG ELEKTRICITET ― Ohälsa © www.malfall.se 2012 Sidan 14 (14)