Olika forskare bevisar att magnetfält
har en biologisk påverkan!Arbete pågår, med hemsidan,
snälla Du ha tålamod !
Kom gärna med sakliga synpunkter
och kritik – TACK !

EMC = Electromagnetic Compatibility.

Olika apparater kan påverka, störa eller blockera – ja, t.o.m. förstöra annan teknisk utrustning, eftersom de ofta INTE är kompatibla (läs, förenliga) med varandra.
Detta var alltså orsaken till att EMC-reglerna infördes.
Då olika elektriska apparater eller system ”stör ut” varandra så kan man även uttrycka det som att apparaterna INTE ”tål” varandra!

Varför jag skrev detta 1992 – 1995!
Efter att ha läst ett CTH-KOMPENDIUM [2a], och om Dallasstudien av doktor Rea, började jag med en beskrivning även för icke-tekniker, och är skriven 1992 till 1995. Och redan då insåg jag att dessa forskare var på det klara med vad de höll på med och därför konstruerade de en studie som fungerade – dvs. bevisade elöverkänslighet (läs magnetfälts­överkänslighet. Magnetfält (M-fält) är endast en av de tre fälttyperna inom fysiken. Här nedan försöker jag alltså beskriva Dallasstudien – läs och begrunda.
De andra två typerna av fält inom fysiken är E-fält (elektriska växelfält) & EM-fält (dvs. elektro­magnetiska fält/radiovågor/”strålning”). Läs även:
De elöverkänsligas dilemma – de tre helt olika typer av fält-påverkan (Länk).
Se detta som ett diskussionsunderlag för vidare efterforskningar och diskussioner.
Idéer av Thorleif Sand (1992-2018).
Läs även (nyare dokument):
Negativa hälsoeffekter av:
 - magnetiska (när-)fält, eller av
 - elektromagnetiska (fjärr-)fält (EMF)³?
<Länk>
Copyright © 1992 – 2018 – Thorleif Sand – www.malfall.se
Reviderad: 18-07-07 / 10-07-10 / 10-01-20 / 09-02-02/07-02-04 (05-10-10).
Originalfil = www.malfall.se/dallas/index.html (tidigare www.malfall.se/emf/index.html)
Filnamn i LibreOffice: Dallas_main_A4x-19c3__XP_OpOf.odt
Hemsidan och mejl är, fr.o.m. juni 2011, troligen inte ”kapad”? Det var det året 2011, då jag ””vaknade upp”!
Har du sett något märkligt eller ”galet”, är du välkommen berätta – För mig eller polisen!
– Tack! För om inte så beklagar jag att du inte vågar stå upp för sanningen.

Innehåll

  ■ 1. Sammanfattning

  ■ 2. BIOLOGISKA EFFEKTER AV MAGNETISKA (växel-)FÄLT
Läs om ett CTH-KOMPENDIUM och bl.a. en rapport från Ingenjörsvetenskaps-akademien, samt nyare vetenskap.

  ■ 3. Environmental Health Center in Dallas.

  ■ 4. Varför lyckades man finna ett samband?

  ■ 5. Vi måste tå med de höga frekvenserna.

  ■ 6. Dallasstudien – En praktisk förklaringsmodell.
Gevärskulan eller en fyrkantsvågen (för novisen).

  ■ 7. Därför fick man resultatet (för novisen).

  ■ 8. Referenser och favoritlänkar.

1. Sammanfattning

Syftet med detta dokument få dig förstå vad forskarna bakom Dallasstudien (nr 1) visste.
Hur lyckades de så förträffligt med att finna ett samband mellan de magnetiska växelfälten och en påverkan på ögats icke viljestyrda muskulatur (i det autonoma nervsystemet)?
Om man utför en provokationsstudie på elöverkänsliga på rätt sätt, så kommer man med mycket stor sannolikhet finna ett samband mellan påslagna fält och de symtom de elöverkänsliga påstår sig uppleva.
Hudpigmenterings eller neurologiska reaktioner & biverkningar?
Elektriska fält verkar ha stort samband med uppkomna hudbesvär, medan magnetfält verkar orsaka mera olika neurologiska besvär. Läkarna i Dallas verkade ha konstaterat att de som endast är känsliga för elektriska växelfält (”elfältsöverkänsliga”) påverkas därmed inte så mycket av magnetfält. Detta var orsaken till att läkarna ”gallrade” bort dessa vid studien i Dallas – och därmed lyckades finna ett samband. Därmed kan vi troligen börja förstå problematiken med elöverkänslighet och för­hoppningsvis finna tekniska och medicinska lösningar på problematiken!
Det är först 2016 jag skrev om – E- och M-fälts-utsändning.
Tror du att en mobil radierar (sänder ut ett elektromagnetiskt fält?
Observera att det först i fjärrfält (på tio våglängders avstånd), från någon av dessa (fältemmissions-)källor, blir ett elektromagnetiskt fält (EMF)! Läs i 2-sidig PDF <Länk>.
Varför har detta kompendieutdrag (insåg jag först 2016-17) bemötts med tystnad från ansvariga myndigheter och tekniker & ingenjörer som påstår sig vilja hjälpa de elöverkänsliga?
Detsamma gäller alla förtroende­valda inom ”FEB” samt Elöverkänsligas Riksförbund, ELRF (samt lokalföreningar)!
Hur kan dessa människor ta sig rätten att åsidosätta denna naturlag
elektromagnetism – som NE skriver om med orden:
naturlag, sats eller ekvation som beskriver regelbundenheter i naturförloppen.
Redan i antiken fanns tanken att ett slags rättsordning är inbyggd i universum.
Ja – Både de Grekiska & Romerska tänkarna benämnde detta för
jus naturae eller jus naturale.
Vad finns mera att säga om man blir bemött med tystnad (som bl.a. Svenska Akademien har uppmärksammat oss på)?
Det har ABBA, satt ord på i låten - When All Is Said And Done!

2. BIOLOGISKA EFFEKTER AV MAGNETISKA FÄLT!

a) CHALMERS TEKNIKS HÖGSKOLA – CTH-KOMPENDIUM

CHALMERS TEKNIKS HÖGSKOLA (CTH; 1995) hade en högskolekurs och
ett KOMPENDIUM med rubriken:
BIOLOGISKA EFFEKTER AV ELEKTROMAGNETISKA FÄLT <Länk>,
Där beskrivs alla grundläggande fakta som bör vara basen för att kunna förstå och hjälpe dessa människor som har funktionshindret elöverkänslighet, eller som får ”burnout-symtom” av sin mobil eller Wi-Fi.
Visst kan jag vara stolt över mitt radioamatörcertifikat (SM4STV),
när jag pratar om denna naturlag – elektromagnetism
som man kan läsa mera om i de dokument du ser här nedan:
Länk 1: <CTH-kompendium_Index> (CTH; Institutionen för Mikrovågsteknik; läsperiod III, 1995). Samt
Länk 2: <CTH-kompendium_Formelsamling+> (jag fick tillgång till detta redan 1993, tror jag =25 är – nu)
Dessa dokument beskriver lite av det mycket svårbegripliga sambandet mellan
E- och M-fälts-utsändning.
Och att det först i fjärrfält (på tio våglängders avstånd), från någon av dessa (fältemmissions-)källor, blir ett elektromagnetiskt fält (EMF)!
Läs i 2-sidig PDF <Länk>.

b) MÄNNISKOR PÅVERKADES AV MAGNETFÄLT !

Kramper i andningsmuskulaturen av transienta magnetfält.
IVA-RAPPORT 323, från Ingenjörsvetenskapsakademien, med rubriken
Biologiska effekter av lågfrekventa elektriska och magnetiska fält,
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Stockholm 1987
[Ref 8]:
Magnetiska pulser kan ge kramper i andningsmuskulaturen, men de kallar det då för ”respiratorisk kramp”.
Här kommer citat ur IVA-rapport 323,1987 för att förklara saken närmare:
data från neuromuskulär stimulering, vilken kan resultera i t ex respiratorisk kramp och hjärtflimmer (fibrillering), visar att en strömtäthet på över 100 mA/m2 kan vara farligt. Redan vid 1 - 10 mA/m2 har subtila biologiska effekter noterats.
NOTER: Strömtätheten betecknas med J (eller j) och mäts i Ampere per kvadratmeter (A/m2 eller mA/m2 eller µA/m2), och är ett annat mått på magnetfältets tidsderivata (dB/dt).
(Läs även på Wiki-EN;
Current_density)
IVA känner alltså till att man kan få nervretning (dvs. komma över nervens retningströskel) av magnet­fält med högt frekvensinnehåll (= hög tidsderivata/ ”gradient”)! Detta är även anledningen till att polisen kan använda ”elpistoler”.

c) Nyare bevis – om strömtäthet - från år 2009.

 1. Low-frequency transient electric and magnetic fields coupling to child body
  Länk från OXFORD UNIVERSITY PRESS/Radiation Protection Dosimetry

 2. EMFacts: Archive for the 50-60 Hz Category. Länk

 3. #1032: the importance of transient electric and magnetic fields (march 4, 2009)

 4. Se min sammanställning av detta i Tabell med strömtäthet.

d) En forskningsstudie, av Rolf Lindgren på Vattenfall.

Se referensen [13].

e) Kan man bli sjuk av Magnetfälten?

Läs vad professorn skrev till Socialstyrelsen, och detta kallade han för
Magnetfältsjuka (inklusive olika cancerformer).
– 1 st A4-ark dokument   (Pdf-format, 51 kB).
 1. Varför störs även lärare o elever av dålig elkvalitet DIRTY ELECTRICITY
  Power quality affects teacher …

 2. dirty power --  that contaminates normal 60 Hertz
  Läs PDF-dokumentet,
  The health effects of electrical pollution.
  Läser du detta dokument, så kommer vi in på detta med, negativa hälsoeffekter och elöverkänslighet.

3. Environmental Health Center in Dallas.

Forskarna i Dallas såg ett samband, pga. att de använde s.k. fyrkantsvåg och huvudförfattare i Referens [13] är den elöverkänsliga kirurgen William J Rea i Dallas. Svenska Dagbladet skriver Referens [12]:"Elallergi", eller överkänslighet för elektromagnetiska fält, är en realitet som kan påvisas vetenskapligt. Det hävdar sju forskare, samtliga doktorer i medicin eller fysik, i redovisningen för ett försök som förefaller att vara välkontrollerat, beaktansvärt och inte alltför svårt att upprepa. Främsta syftet med undersökningen har varit att få fram en effektiv metod för att bedöma elkänslighet, påpekar man i rapporten [Referens 11].
Se min kommentar i 3:e referensen [13b].
Här lyckades Dr William Rea och kollegor med att finna ett samband mellan ett pulsat magnetiskt fält och reaktion i det autonoma nervsystemet hos de elöverkänsliga (läs magnetfältsöverkänsliga) patienterna.

4. Varför lyckades man finna ett samband?

FEB har varit i kontakt med Dallas och fått lite intressanta upplysningar bl.a. att man inte någonstans i världen har utfört försök på liknande sätt som i Dallas. De påpekar att det är väsentliga skillnader mellan de svenska försöken (läs mera nedan) och de som utfördes i Dallas och att dessa skillnader har påverkat resultaten.
Jag skall här försöka nämna några viktiga kriterier.
 1. Kirurgen Dr W. Rea var själv elöverkänslig, han tålde bl.a. (enl. hörsägen) inte att vara nära lampan i operationsrummet. Vi kan av detta antaga att han verkligen var intresserad av att finna ett samband.

 2. I ett brev från en av läkarna i Dallas meddelas att dessa patienter som var med vid studien även var känsliga för elmotorer (vilket tolkas som att de var magnetfälts­överkänsliga, eftersom en elektrisk motor har ett metallhölje som avskärmar de elektriska fälten). Därmed skulle det innebära att det är patienter från den högsta klassningen, grad nr 3, av elöverkänslighet enligt Miljö- och Yrkesmedicins klassificering (Läs info).

 3. Försöken utfördes på Environmental Health Center (EHC), där väggar och tak består av kakel på stål. Detta gör att bakgrundsstrålningen var minimal pga. att stål fungerar som Faradays bur.

 4. Man förväntade sig en reaktion i det autonoma nervsystemet, vilket registrerades med en s.k. Iriscorder där förändringarna hos försökspersonens pupill kunde upptäckas. De flesta symtomen var av neurologisk art (t.ex. pirrningar, huvudvärk, hjärtklappning, andnöd, omtöckning och medvetslöshet). Hudsymtom var nästan obefintliga.

 5. Vid försöken matades magnetspolen med en ström som ger en stor mängd övertoner, en så kallad fyrkantsvåg. En fyrkantsvåg är i princip ett jämnt flöde med till- och frånslagning av strömmen. Detta kan jämföras med en ljusdimmer (= tyristorreglering) som ju också är känd för att påverka överkänsliga på ett "verkningsfullt" sätt, pga. att det är kraftiga transienter."Till- och frånslagningarna" av strömmen (till en spole under personens stol) sker med ett visst intervall eller frekvens. Detta benämns grundfrekvens för att inte blandas ihop med alla de olika frekvenser hos övertonerna. Övertonerna var troligen hundratals olika frekvenser ("toner"), vilket gör att mycket mera "energi" överförs till försökspersonerna.

 6. Patienterna utsattes vid försöken av en sekvens av olika grundfrekvenser (0,1 Hz, 1 Hz-5 MHz, 21 olika frekvenser). Man antecknade vilken frekvens personen var mest känslig för och dessa användes sedan vid den slutliga testen.

 7. Studien är publicerad i en vetenskaplig tidskrift:Se referens [13].

 8. Många patienterna var också allergiska/överkänsliga för övrigt, och/eller kemiskt överkänsliga. Läkarna i Dallas ger till dessa patienter kosttillskott (d.v.s. vitaminer och mineraler).

 Tillbaka till början

5. Vi måste ta med de höga frekvenserna.

Hastigheten/frekvensen när det gäller magnetfält vill forskarna att vi skall bortse från!!!
Kommentar: De ville man även då man ändrade den tidigare bildskärmsprovning (MPR1) så mättes magnetfältets tidsderivata, men vid SEK:s (Svenska Elektriska Kommissionen) möte 1988, så ville bl.a. tillverkarna att man endast mäter B-fältet. Detta gav som resultat MPR2 och TCO92, som endast anger B-fältet. Läs min insändare i SIF-tidningen.
Läkarna i Dallas kommenterar den svenska modellen av Dallasstudien. Läs brevet. Trots att man är medveten om det ökade induktion samt energiinnehållet hos högre frekvenser, så ville Sandström och Hansson Mild, i svenska studien inte använda sig av fyrkantsvåg. Man ville istället använda sig av en sinusvåg (Jag har under 1993 pratat med båda).Kan det var någon mera än mig som tycker det är märkligt?Detta trots att man borde veta mera. Se citat ur IVA-rapport 323, ovan.
Många som tidigare blev överkänsliga för bildskärmar (CRT), påstod sig ha problem med värk i tänder o. dyl. Praktiska studier visa att amalgam löses upp av bildskärmar som har snabb stigtid hos fälten. Dessa forskare kommenterar mätnormen för bildskärmar;
Det förefaller emellertid klarlagt att de mätmeto­der som allmänt används (MPR och TCO) inte täcker de egenskaper hos magnetfältet som styr kvick­silver­frisättningen från amalgam., läs mer (sidan 4).
De försöker även säga att detta orsakas troligen av magnetfält med snabb stigtid/växlingar. Läs mer (sidan3).
Nu har andra forskare hittat liknande samband med mobiltelefoner, dvs. ännu högre frekvenser!Läs:Elektromagnetiska fält, och mobiltelefoners strålning ökar frisättning av kvicksilver från tandfyllningar!
Hoppas att dessa bevis räcker för att stärka det som kom fram vid Dallasstudien!
 Tillbaka till början

6. Dallasstudien – En praktisk förklaringsmodell.
Gevärskulan eller fyrkantsvågen (för novisen).

Textreferens ur, Exemplet med gevärskulan.
Det märkliga i alltsammans är att man inte mäter rörelsemängd, utan man mäter bara kulans vikt i gram (g). Vilket kan jämföras med att man mäter magnetfältets "vikt" i mikrotesla (µT).
Alla kan här inse att kulans hastighet har lika stor betydelse som kulans vikt.
Vid fyrkantsvåg blir ”rörelsemängden” mycket större. Det blir ganska likt beskrivningen här ovan, men vi mäter magnetfältets flödestäthet ("vikten"), B i millitesla (mT) och frekvensen (hastigheten), f i Hertz (Hz).
Magnetfältets "rörelsemängd".Tyvärr kan magnetfältets tidsderivata eller ”rörelsemängd” betecknas på tre (3) helt olika sätt. De tre olika sätten beskrivs nedan.
a) Magnetfältets tidsderivata (gradient). Mäts i Tesla per sekund T/s (=> V/m)
b) Magnetfältets induktion mäts i volt (V).Vid EKG erhålls pulser på 1 mV. Det är den puls som sänds ut. Hur mycket mindre än 1 mV som behövs för att "mottagaren" skall fungera har jag ingen uppgift på.
c) Strömtätheten (eller inducerad strömtäthet), mäts i ampere per meter (A/m). Över 100mA/m kan åstadkomma respiratorisk kramp eller hjärtstörningar. Redan vid 1 - 10 mA/m har subtila biologiska effekter noterats. Läs nyare sammanställningen – Länk.
Obs! Elöverkänslighet och andra sjukdomar kan åstadkomma att nervens retningströskeln blir hundrafalt gånger känsligare (antingen elektriskt eller kemiskt), genom intrakraniell hypertension! ?
 Tillbaka till början

7. Därför fick man resultatet (för novisen).

Före detta läses bör man ha läst,Sära på magnetfält och magnetfält!.
I Dallas lyckades man finna ett samband - mellan (transienta) magnetfält och symtom - just pga. att magnetfältets tidsderivata eller induktion var så pass stor att man kom över retningströskeln (hos den sensibiliserade). Se referens 4, för att få min personliga förklaring. Magnetfältets tidsderivata (gradient) mäts i t.ex. mT/s (millitesla per sekund).
Lite tankar kring detta med magnetfältets styrka – och hur den som inte är insatt kan bli ”förd bakom ljuset”!
Så här skulle magnetfälten kunna ha varit vid grundfrekvensen 1 Hz; Detta är mina egna antaganden, för att visa hur viktigt det är att alltid mäta både magnet­fältets flödestäthet (B-fältet) i mT och magnetfältets tidsderivata i mT/s.
- Dallas: B = 0,35 µT; G (dB/dt) = 2800 mT/s
- Sverige: B = 10 µT; G (dB/dt) = 0,178 mT/s
När man normalt (lite värdelöst) nämner magnetfälts storlek så brukar man bara nämna B-fältet (magnetisk flödestäthet), men det är inte intressant om man är intresserad av att få en neurologisk respons (se referenserna ovan).Av allt att döma var B-fältet 10 gånger större i Sverige men ändå så fick man ingen respons. Det enda mätvärdet som är intressant att veta vid denna form av provokations­försök är att veta hur stor magnetfältets induktion (tidsderivata/gradient) är, och då ser ni att i Sverige så var den tusenfalt mindre än av vad man hade i Dallas. Detta resulterade i att man inte kom över retningströskeln, och därmed uteblev ju den neurologiska reaktionen (muskelretning) man påstod sig söka efter. Man erhåller då istället "dosimeter"-symtom som kan ha en responstid från några sekunder upp till femtio år att få!
Läs om DOSIMETER-RESPONS i referensen [14].
Vad är syftet med den svenska provokationsförsöket?
Var det att tillintetgöra Dallasstudien – så verkar de ha lyckats!
 Tillbaka till början

8. Referenser och favoritlänkar:           Tillbaka till början

1.

Elforsk rapport 96:15

Förslag till definitioner och mätmetoder för elkvalitet
Ett PDF-dokument på 102 sidor (c:a 5 MB)

1b.

Appendix 2, till Elforsk rapport 96:15 (finns som sidan 49 ff., i PDF-filen ovan i ref 1)
Några citat, från sidan 1 (av 15):

Förslag till debiterbara storheter:

Detta appendix rörande effektdefinitioner och debiterbara storheter är tänkt som ett diskussionsinlägg om möjligheten att ta betalt från de kunder som i större utsträckning förstör spänningskvaliteten i första hand vad gäller övertoner men även gällande osymmetrier.
. . . . . .
Som inledningsvis sas är detta appendix endast ett inlägg för att starta en debatt om hur en försämring
av spänningskvaliteten skall kunna motverkas genom
- att ge kunden en på ekonomi baserad motivation till avstörning
- att ge ekonomiska resurser till nätägaren att åtgärda på nätnivå.
Bortglömmas bör ej heller en nödvändig fortgående skärpning av emissionsnivåerna i apparatstandarderna för lsp-nätens massprodukter, exvis elektroniklikriktningen.

2.

INCREASED POLLUTION IN THE PROTECTIVE EARTH
Se LÄNK (PDF-dokument, 6 sidor)
Fritt översatt blir detta:
Skyddsjorden är ”förorenad”, med högfrekventa störningar.
1997 skrevs en sexsidig vetenskaplig utredning på Chalmers(1) och Luleå(2) universitet om störningar på elverkets skyddsledare (PE-ledare = Protective Earth)
Av: 1=Åke Larsson M. Sc; 2= Martin Lundmark M. Sc. & Janolov Hagelberg M.SC.


3.

DET ÄR INGEN KONST ATT MÄTA SPÄNNING OCH STRÖM OM MAN VET HUR DET FUNGERAR!

Läs kompendium i, grundläggande el-mätteknik[PDF]

Läraren Bengt Stenfelt (skriver på sin hemsida) om praktisk elmätning, ett citat:
Det tycks inte vara speciellt komplicerat att mäta lik- eller växelspänning (ström) med en vanlig multimeter. Det är det inte heller, så länge det gäller en ren likspänning eller en sinusformad växelspänning. I dessa fall klarar man sig med den allra enklaste multimetern för att få någorlunda korrekta mätvärden. Slut citat.

4.


Elkvalitet, övertoner i elnät Länk

Välkommen till en av Bengt Stenfelt:s sidor om praktisk elmätning. Den här sidan innehåller några grundläggande begrepp som är bra att känna till vid mätningar i elnät innehållande övertoner!
Ett citat:
De enklaste (och mest förekommande) multimetrarna är RMS-visande. Det innebär att multimetern visar korrekt effektivvärde endast vid sinusvåg. Förklaringen är en enklare teknik i mätvärdesbehandlingen, instrumentet mäter det likriktade medelvärdet av spänningen eller strömmen, multiplicerar detta värde med 1,11 (se sid. 5) och visar sedan detta värde som effektivvärdet. Förhållandet 1,11 mellan medelvärde och effektivvärde gäller ju endast vid sinusform varför instrumentet presenterar ett felaktigt värde vid andra kurvformer.
Läs speciellt vad han skriver om Olinjär krets och betrakta bilden, med den snabba stigtiden hos strömmen!
Slut citat.

5.

(5.)

Thorleifs PROVBÄNK för mätning av ledningsbunden störning, dvs. & smutsig el.

Även uttrycket ”Kabel-EMI” användes och kommer från engelskans Electro-Magnetic Interference.
Mätning av symmetriska ledningsbundna störningar på elnätet (dvs. Differential Mode/DM eller normalmode-signal).
Alla laster drar en ström (en symmetrisk ström), som vi kallar för en DM-signal (vid 50 Hz), vilket även kallas för att strömmen är i balans. På engelska talar man om symmetrical mode eller differential mode.
Strömmen från en 60 watts glödlampa är referens (se lampan till höger i bilden).
Eftersom denna last är resistiv, så alstras (genereras) det endast en (symmetrisk) ström som är 50 hertz, dvs. det finns inga övertoner (= dvs. utan fasförskjutning och störningar/spikar).


Som exempel på en verkningsfull ”störgenerator” tar vi en diodlampa (en s.k. LED-lampa) med en inmonterad switchad strömförsörjning. Denna drar därför ström ”stötvis” med en mycket snabb uppladdningstransient (uppladdningsström vid topplikriktning), vilket gör att kabeln blir ”nedsmutsad” av spikar o transienter. Dvs. den genererar smutsig elektricitet! Detta borde väcka mera uppseende!

6.

Prestandautvärdering och analys av tre elnätskommunicerande AMR-system

av DANIEL ASPLUND (KTH)
Master of Science Thesis
Stockholm, Sweden
XR-EE-SB 2006:016
Ett 124-sidigt PDF-dokument <IR-SB-XR-EE-SB 2006_016.pdf>

7.

Nyhetsbrev från Nätverket för Elmät
Elforsk projekt 3905, Ramprojekt Mätning No 6 juni 2006
Ett 2-sidigt PDF-dokument <nyhetsbrev6_elmat.pdf>

8.

Biologiska effekter av lågfrekventa elektriska och magnetiska fält, IVA-rapport 323.
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Stockholm 1987

Här kommer citat ur IVA-rapport 323,1987 för att förklara saken närmare :

. . . . . data från neuromuskulär stimulering, vilken kan resultera i t ex respiratorisk kramp och hjärtfibrillering, visar att en strömtäthet på över 100 mA/m kan vara farligt.
Redan vid 1 - 10 mA/m har subtila biologiska effekter noterats. Slut citat.

NOTE: Strömtätheten (mA/m) är ett annat mått på magnetfältets tidsderivata (dB/dt).
IVA känner alltså till att man kan få nervretning av magnetfält med högt frekvensinnehåll (= hög tidsderivata) !!!

9.

Kommentarer till Statens strålskyddsinstituts allmänna råd (SSI FS 2002:3)

om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält
Jag får där i texten (från 2002) stöd av SSM (tidigare kallad för SSI).
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/Stralskydd/2002/ssifs-2002-3Komment.pdf

Läs på 1:a sidan stycket (jag citerar här):

Biologiska effekter

Elektriska och magnetiska fält skapar (inducerar) elektriska strömmar i alla material som leder elektrisk ström, inklusive mänsklig vävnad, och begränsningarna i fältens styrka syftar bl.a. till att begränsa de inducerade strömmarna så att de inte konkurrerar med de elektriska signaler som normalt går i kroppen eller att de inte bidrar till alltför hög uppvärmning av vävnad.
Slut citat.


Läs även citat från sidan 2:
De elektromagnetiska fältens inträngningsdjup i människokroppen och växelverkan med olika organ beror i hög grad på frekvensen. Därför har man identifierat följande frekvensområden:
0 - 1 Hz: Grundläggande begränsningar ges för magnetisk flödestäthet för statiska magnetfält (0 Hz) och för strömtäthet vid fält som varierar i tiden (upp till 1 Hz) i syfte att undvika störningar i hjärta och blodcirkulation samt påverkan på det centrala nervsystemet.
1 Hz - 10 MHz: Grundläggande begränsningar ges för strömtäthet i syfte att undvika påverkan på det centrala nervsystemet.
100 kHz - 10 GHz: Grundläggande begränsningar ges för SAR för att undvika värmebelastning av hela kroppen respektive att undvika alltför stark lokal uppvärmning av vävnad.
I frekvensområdet 100 kHz - 10 MHz finns begränsning för såväl strömtäthet som SAR.

För korta pulser, pulstider mindre än 30 mikrosekunder, ges grundläggande begränsningar vid exponering av huvudet i frekvensområdet 0,3 GHz – 10 GHz. Skälet är att korta pulser med tillräckligt hög energi kan ge upphov till akustiska effekter. Man skulle alltså kunna "höra" en sådan puls.
Slut citat från FS 2002:3

10.

Dirty Electricity and Electrical Hypersensitivity: Five Case Studies

Vetenskaplig avhandling som presenterades vid en forskarkonferens:
World Health Organization Workshop on Electrical Hypersensitivity, 25-26 October, 2004, Prague, Czech Republic.
Författare är:
Magda Havas (1) and David Stetzer (2)
1 Environmental & Resource Studies, Trent University, Peterborough, ON, K9J 7B8, Canada
2 Stetzer Electric Inc., 520 West Broadway St., Blair, WI 54616, USA

11.

EMC – Grundkurser
EMC – är det ett närfälts-problem, eller fjärrfälts-problem (
near-field problem or far-field)?
Båda referenserna (11a & 11b), nedan, ”benar” upp EMC-problematiken med att först ta upp detta med
Common Impedance ("Ground") Coupling (viket är ett problem i Sverige med sitt 3-fas 4-ledarsystem (TN-C- eller TN-C-S-system). Men detta tar jag inte upp här.
Jag försöker koncentrera mig på nästa viktiga fråga om EMC-problemet orsakas av närfält eller fjärrfält.
Detta är viktigt att veta då man skall mäta dessa, och vill ”förebygga” störningar [11a ]. Detta med när-och fjärrfält tas även upp i referens 1a ovan. Läs dessa avsnitt för att få större förståelse för EMC.
Faraday's law of induction (wiki-EN) Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Faraday%27s_law_of_induction

11a.

UTS:Engineering (University of Technology Sydney) har en grundkurs i EMC, vilket ingår som lektion 6, i kurs, 48551 om ”Analog Electronics, 2014”. Läs, Kap. 6, 6 sidor (231-) i detta 333-sidiga Kompendium:
Lecture 6 – Electromagnetic Compatibility (p.231-) .          <http://services.eng.uts.edu.au/>

Principles of EMC (quotation/citat from page 231-):(sidorna 7 & 6 & web – Faxformat)

Electromagnetic compatibility refers to the capability of two or more electrical devices to operate simultaneously without interference.

Inductive Coupling (quotation/citat from Chapter 6; page 6.6):

Inductive coupling is where a magnetic field from some external source links with a current loop in the victim circuit. . . . .
Any current creates a magnetic field. We know from Ampe`re's Law that the field strength is dependent on the current enclosed by our path of integration in circling the current. A current loop therefore creates a magnetic field. . . . .
If a time varying magnetic field links with a conductive loop, then Faraday's Law applies and a voltage will be induced in the loop. (Se formler nedan, I nästa punkt.)

11b.

Crosstalk on Printed Circuit Boards

SP, av J Carlsson - 1994
The crosstalk is a near-field problem and as such often divided into two different parts: common impedance coupling and electromagnetic field coupling. ...
www.sp.se/sv/index/research/EMC/Documents/lccalc.pdf


Dallas-studien flyttad till ref 13 (fr 11)

12.

SVENSKA DAGBLADET (SvD), rapporterade om “Dallasstudien” (se ref. 11),
Söndagen den 3 mars 1992. Jag citerar.

Forskargrupp erkänner elallergi

Ny metod prövad för att kunna bedöma känsliga personer
"Elallergi", eller överkänslighet för elektromagnetiska fält, är en realitet som kan påvisas vetenskapligt. Det hävdar sju forskare, samtliga doktorer i medicin eller fysik, i redovisningen för ett försök som förefaller att vara välkontrollerat, beaktansvärt och inte alltför svårt att upprepa.
Främsta syftet med undersökningen har varit att få fram en effektiv metod för att bedöma elkänslighet, påpekar man i rapporten. Slut citat.

12b

Det var just pga. att de använde mycket övertonsrik fyrkantsvåg som de ”upptäckte”, ett samband.
Mera info kommer senare. Detta fenomen är känt inom EMC-reglerna då man vill skydda teknisk utrusning (”offret”) från att störas av andra apparater.

13.

ELECTROMAGNETIC FIELD SENSITIVITY; (kallas för “Dallasstudien”)

JOURNAL OF BIOELECTRICITY, Vol..10 (1&2), pp 241-256 (1991); Rea, William J. M.D., F.A.C.S., et al Environmental Health Center (EHC), Dallas, Texas, USA.
“EMF-sensitive patient (64%) had positive sign and symptom score, plus AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM CHANGES, but did not react to the blanks. None of the volunteers reacted to any challenge, active or blank.”

13b

Hittade en gammal dagboksanteckning från 1993-01-25, angående ett samtal med Rolf Lindgren på Vattenfall (eftersom han bl.a. har jobbat med en EMF- cancerstudie-dokumentation).
Ett citat:

Jag ringer till Rolf Lindgren, och sade jag arbetat som ingenjör på utvecklingsavdelning hos ett Hightech-företag innan jag blev elöverkänslig.
och jag önskar att Vattenfall sätter fart på forskare så att dom bevisar att t.ex. transienter ger mer hälsoproblem än sinus!

Tänker då på studien som Kjell Hansson Mild och Monica Sandström utförde, och de påstod sig ha gjort om Dallas-studien men använt sinusvåg – för att inte se ett samband......

15.

Text ur tidskriften Bioelectromagnetics 11:139-147 (1990)
A Model to Assess Personal Exposure to ELF Magnetic Fields from
Common Household Sources

Vincent Delpizzio
Australian Radiation laboratory, Yallambie, Australia

P.g.a. epidemiologiska studier har man här kommit fram till en viss magnetisk årsdos. Man säger att den inte bör överstiga 400 µT-h/year (detta för att undvika cancer).
 Tillbaka till början

Mina texter får gärna citeras (eller skrivas ut i sin helhet),  om du tydliggör att
Texten är Copyright © Thorleif Sand".
Gör inte lokala kopior på egen hemsida, men vänligen använd länkar till www.malfall.se istället.Detta är en del av sammanställningen om:
"Biologiska effekter av radio- och mikrovågor genom interaktion med kemikalier och miljögifter".
Av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.Startsidan


Åter till toppen av sidan

Välkommen och tyck till via
e-post

© www.malfall.se 1998 - 2018